Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Деревянко Олексiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

17.01.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02156, Київ, вулиця Кiото, будинок 28

4. Код за ЄДРПОУ

02426463

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)513-24-27 (044)513-82-63

6. Електронна поштова адреса

finansi@ukrndisvd.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.01.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

11 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

17.01.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ukrndisvd.org.ua

в мережі Інтернет

17.01.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

15.01.2018

звільнено

Ревiзор

Назаренко Тетяна Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 15.01.2018 року. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi протоколу №15/1/2018-1 вiд 15.01.2018 року.
Посадова особа Назаренко Тетяна Миколаївна , яка займала посаду ревiзора, звiльнена. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх пти рокiв, ревiзор "УкрНДIСВД" , бухгалтер ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 01.12.2011 року до 15.01.2018 року.

15.01.2018

призначено

Ревiзор

Якименко Наталiя Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 15.01.2018 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу №15/1/2018-1 вiд 15.01.2018 року.
Посадова особа Якименко Наталiя Василiвна, яка призначена на посаду ревiзора не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, начальник сектору фiнансового планування та внутрiшьої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи,миїв.
Строк, на який призначено особу: строком на 5 рокiв.