Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Деревянко Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02156, Київ, вулиця Кiото, будинок 25
4. Код за ЄДРПОУ
02426463
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)513-24-27 (044)513-82-63
6. Електронна поштова адреса
finansi@ukrndisvd.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 94 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 18.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrndisvd.org.ua в мережі Інтернет 18.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Денисюк Наталiя Миколаївна , яка займала посаду голови наглядової ради,припинила повноваження. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя"
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 02.05.2013 року до 16.05.2018 року.
16.05.2018 припинено повноваження член наглядової ради Мiнакова Леся Валерiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Мiнакова Леся Валерiївна , яка займала посаду члена наглядової ради припинила повноваження, не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв,заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя"
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 03.11.2013 року до 16.05.2018 року.
16.05.2018 припинено повноваження член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Саєнко Оксана Миколаївна , яка займала посаду голови наглядової ради, припинила повноваження, не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя"
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 02.05.2013 року до 16.05.2018 року.
16.05.2018 обрано член наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Денисюк Наталiя Миколаївна , яка обрана на посаду член наглядової ради не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя" .
Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.
16.05.2018 обрано член наглядової ради Мiнакова Леся Валерiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Мiнакова Леся Валерiївна , яка обрана на посаду член наглядової ради не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя" .
Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.
16.05.2018 обрано член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна д/н д/н
дн
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Саєнко Оксана Миколаївна , яка обрана на посаду член наглядової ради не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв,перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя" .
Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.
16.05.2018 обрано незалежний член наглядової ради Старчевич Тетяна Леонiдiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Старчевич Тетяна Леонiдiвна , яка обрана на посаду незалежний член наглядової ради не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, директор ДП "Об`єднання по торгiвлi та постачанню" .
Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.
16.05.2018 обрано незалежний член наглядової ради Карасьова Вiкторiя Валентинiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.
Посадова особа Карасьова Вiкторiя Валентинiвна , яка обрана на посаду незалежний член наглядової ради не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, з 2012-2017рр генеральний директор ДСВ "Освiта",з 2017 р. заступник директора ТОВ "Фiрма"Антологiя" .
Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.