Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Деревянко Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02426463
4. Місцезнаходження
02156, мiсто Київ, вул. Кiото, буд.25
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)513-24-27 (044)513-25-98
6. Електронна поштова адреса
finansi@ukrndisvd.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.ukrndisvd.org.ua в мережі Інтернет 24.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
1. Емiтент не здiйснiв у 1 кв. 2018 р. випущення облiгацiй при зокритому розмiщеннi.
2. Емiтент не здiйснiв у 1 кв. 2018 р. випущення похiдних цiнних паперiв,iнших цiнних паперiв;
3. Емiтент не має лiцензiй дозволiв на окремi види дiяльностi.
4. Емiтент не створював юридичних осiб;
5. Емiтент не передбачив створення посади корпоративного секретаря в товариствi.
6.Посадовi особи емiтента не надали згоди на розкриття паспортних даних.
7. Емiтенти, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах 8.2 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 8.3 "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. т.к. "УкрНДIСВД" нi займається нi однiєї з вищеперекладеною дiяльнiстю, то вiдповiдно пiдприємство не складає iнформацiю про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, нi iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.
8. Емiтент не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у 1 кв. 2018 р.
9. Емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у 1 кв. 2018 р.
10. Емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у 1 кв. 2018 р.
11.Емiтент не здiйснiв у 1 кв. 2018 р. випущення боргових цiнних паперiв;
12.Емiтент не здiйснiв у 1 кв. 2018 р. конвертацiю цiнних паперiв;
13.Емiтент не здiйснював у 1 кв. 2018 р.змiну управителя, в зв`язку з вiдсутнiстю такої посади.
14.Емiтент не мав змiн у 1 кв. 2018 р. керуючого iпотекою, в зв`язку з вiдсутнiстю такої посади.
15.Емiтент не здiйснював у 1 кв. 2018 р.трансформацiї iпотечних активiв, в зв`язку з вiдсутнiстю таких ц.п.
16.Емiтент не здiйснював у 1 кв. 2018 р. змiн в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв, в зв`язку з вiдсутнiстю таких ц.п.
17.Емiтент не здiйснював у 1кв. 2018 р. змiн в iнформацiї про iпотечне покриття,в зв`язку з вiдсутнiстю таких ц.п.
18. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
19. Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об єкта (частини об єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об єкта нерухомостi не складається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ № 764458
3. Дата проведення державної реєстрації 10.06.1992
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 20560200.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
8. Середня кількість працівників (осіб) 42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 58.19 Iншi види полiграфiчної дiяльностi, 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна , 58.14 Видання журналiв i перiодичних видань
10. Органи управління підприємства Акцiонер Наглядова рада Дирекцiя Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Правлiння (Члени органiв управлiння не дали згоду на розкриття паспортних даних)
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Альянс"
2) МФО банку 300119
3) поточний рахунок 26000004558001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» в м.Києвi
5) МФО банку 300614
6) поточний рахунок 26007002934001

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1960
5. Освіта Київский iнститут народного господарства
6. Стаж роботи (років) 33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» , заступник голови правлiння
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени наглядової ради мають право:
22) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
23) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства;
24) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
25) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
26) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
27) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства;
28) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень.

Члени наглядової ради зобов’язанi:
28) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
29) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
30) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
31) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
32) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
33) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
34) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
35) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
36) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р термiном на 5 рокiв
Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду заступник голови правлiння .
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера,не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором)Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1975
5. Освіта Київский державний економiчний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя», перший заступник голови правлiння
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени наглядової ради мають право:
29) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
30) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства;
31) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
32) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
33) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
34) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства;
35) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень.

Члени наглядової ради зобов’язанi:
37) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
38) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
39) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
40) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
41) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
42) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
43) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
44) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
45) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р термiном на 5 рокiв
Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду головного бухгалтера .
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера,не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором)Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiнакова Леля Валерiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1974
5. Освіта Київский економiчний iнститут менеджменту
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ «ДАК "Укрвидавполiграфiя», заступник голови правлiння
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени наглядової ради мають право:
43) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
44) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства;
45) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
46) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
47) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
48) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства;
49) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень.

Члени наглядової ради зобов’язанi:
55) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
56) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
57) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
58) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
59) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
60) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
61) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
62) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
63) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №133-а вiд 11.03.2013р термiном на 5 рокiв
Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера,не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором)Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду заступник голови правлiння . Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Ревiзор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1983
5. Освіта Київський Нацiональний Авiацiйний Унiверситет
6. Стаж роботи (років) 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" , бухгалтер
8. Опис Змiни в 1кв.2018 року були
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають право:
- отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi iнформацiю, матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на них функцiй, протягом 2 днiв пiсля їх письмового запиту;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до їх компетенцiї, пiд час проведення перевiрок;
- на доступ на територiю пiдприємства та безпосередньо до його примiщень з обов’язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- оглядати примiщення пiдприємства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях виконавчого органу та наглядової ради Товариства.

4.4. Обов'язки Ревiзiйної комiсiї (ревiзора):
- проводити черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства;
- складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки;
- своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй та виявленi недолiки i порушення у формi звiтностi, висновкiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї (ревiзора) щодо їх усунення;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi, виконавчому органу товариства та iнiцiатору проведення позачергової перевiрки;
- негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок.
Призначений на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №70-а вiд 01.12.2011р. термiном на 5 рокiв
Посадова особа працює ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та е займає посаду бухгалтера.
Посадова особа звiльнена з посади ревiзора на пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонера "УкрНДIСВД" вiд 15.01.2018р. та протоколу №15/1/2018-1 вiд 15.01.2018 року.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Голова правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Киричок Петро Олексiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1954
5. Освіта Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут iм. Арсенiчева
6. Стаж роботи (років) 43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав НТУУ "КПI", зав. кафедри "Технологiї полiграфiчного виробництва"
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени правлiння зобов’язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством;
2) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009р. безстроково.
Посадова особа працює в ВПI НТУУ «КПI iм. Iгоря Сiкорського» на посадi заступник директора. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
1. Посада Заступник голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головенський Вiктор Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1952
5. Освіта Московський полiграфiчний iнститут
6. Стаж роботи (років) 41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна", доцент
8. Опис Змiн 1кв.2018 року не було
Члени правлiння мають право:
7) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
8) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства;
9) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
10) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
11) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
12) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени правлiння зобов’язанi:
12) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством;
13) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства;
15) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини;
16) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
17) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
18) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
19) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
20) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
21) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства;
22) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009р. безстроково,
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
1. Посада Заступник голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єршова Емма Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1933
5. Освіта УПI iм. I. Федорова, iнженер-технолог полiграфiчного виробництва
6. Стаж роботи (років) 60
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "УкрНДIСВД", зав. лабораторiї стандартизацiї, iнформацiї та, патентування "
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени правлiння мають право:
13) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
14) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства;
15) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
16) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
17) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
18) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени правлiння зобов’язанi:
23) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством;
24) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
25) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства;
26) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини;
27) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
28) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
29) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
30) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
31) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
32) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства;
33) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009. безстроково
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
1. Посада Заступник голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравцова Елла Валерiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1980
5. Освіта Донецький нацiональний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "УкрНДIСВД", начальник юридичного вiддiлу
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени правлiння мають право:
19) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
20) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства;
21) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
22) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
23) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
24) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени правлiння зобов’язанi:
34) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством;
35) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
36) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства;
37) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини;
38) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
39) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
40) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
41) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
42) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
43) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства;
44) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009. безстроково.
Посадова особа працює в ПрАТ «УкрНДIСВД» та не займає посаду начальник юридичного вiддiлу
Iншої винагороди, крiм заробiтної плати, посадова особа емiтента не отримувала .
1. Посада Заступник голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розум Тетяна Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1963
5. Освіта УПI iм. Федорова, iнженер-технолог полiграфiчного виробництва
6. Стаж роботи (років) 31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав НТУУ "КПI", доцент кафедри репрографiї
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени правлiння мають право:
25) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
26) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства;
27) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
28) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
29) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
30) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени правлiння зобов’язанi:
45) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством;
46) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
47) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства;
48) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини;
49) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
50) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
51) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
52) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
53) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
54) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства;
55) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009.безстроково,
Посадова особа працює в ВПI НТУУ «КПI iм. Iгоря Сiкорського» на посадi доцент кафедри репрографiї. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
1. Посада Заступник голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельников Олександр Валерiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1973
5. Освіта Українська академiя друкарства
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав "Українська академiя друкарства", директор видавництва
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени правлiння мають право:
31) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
32) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства;
33) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
34) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
35) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
36) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени правлiння зобов’язанi:
56) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством;
57) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
58) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства;
59) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини;
60) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
61) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
62) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
63) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
64) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
65) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства;
66) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009.безстроково.
Посадова особа працює в НДФI ДНУУ «Академiя фiнансового управлiння» на посадi докторант. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась в сумi 169,17 грн.
1. Посада Заступник голови Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зайкiвський Олександр Болеславович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1956
5. Освіта Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище
6. Стаж роботи (років) 42
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "УкрНДIСВД", старший науковий спiвробiтник
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Члени правлiння мають право:
37) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
38) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства;
39) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
40) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
41) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
42) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени правлiння зобов’язанi:
67) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством;
68) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
69) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства;
70) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини;
71) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
72) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
73) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
74) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
75) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
76) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства;
77) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009.безстроково.
Посадова особа працює в НДI iнтелектуальної власностi НАПНУ на посадi старший науковий спiвробiтник .
Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась .
1. Посада Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Деревянко Олексiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1969
5. Освіта Московський державний унiверситет економiки, статистики i iнформатики
6. Стаж роботи (років) 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «Укренеквi» , комерцiйний директор
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Призначений на посаду з 05 лютого 2013 року наказом акцiонера № 83а вiд 04 лютого 2013 року.на термiн 5 рокiв.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Iншої винагороди крiм заробiтної плати, не отримував.
1. Посада Директор технiчний – перший заступник генерального директора
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Юрiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1963
5. Освіта Донецький економiко-гуманiтарний iнститут
6. Стаж роботи (років) 37
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "УкрНДIСВД", перший заступник голови правлiння
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №3 вiд 14.02.2008. безстроково.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась
1. Посада Директор фiнансовий
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петрашова Ольга Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1980
5. Освіта Державна академiя статистики, облiку та аудиту
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "УкрНДIСВД", заступник голови правлiння
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було.
Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №3 вiд 14.02.2008. безстроково.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Iншої винагороди, крiм заробiтної плати, не отримував.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федосенко Тамара Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1972
5. Освіта Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудиторська практика", головний бухгалтер
8. Опис Змiн в 1кв.2018 року не було.
Призначений на посаду наказом по товариству №41-к вiд 15.09.2011. безстроково.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Iншої винагороди, крiм заробiтної плати, не отримував.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада ревiзор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якименко Наталiя Василiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1984
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа,м.Київ, посада начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи.
8. Опис Змiни в 1кв.2018 року були
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають право:
- отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi iнформацiю, матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на них функцiй, протягом 2 днiв пiсля їх письмового запиту;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до їх компетенцiї, пiд час проведення перевiрок;
- на доступ на територiю пiдприємства та безпосередньо до його примiщень з обов’язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- оглядати примiщення пiдприємства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях виконавчого органу та наглядової ради Товариства.

4.4. Обов'язки Ревiзiйної комiсiї (ревiзора):
- проводити черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства;
- складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки;
- своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй та виявленi недолiки i порушення у формi звiтностi, висновкiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї (ревiзора) щодо їх усунення;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi, виконавчому органу товариства та iнiцiатору проведення позачергової перевiрки;
- негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок.
Посадова особа призначена на посаду ревiзора на пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонера
"УкрНДIСВД" вiд 15.01.2018р. та протоколу №15/1/2018-1 вiд 15.01.2018 року. термiном на 5 рокiв
Посадова особа працює начальник сектору фiнансового планування та внутрiшьої звiтностi
фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи,м.Київ.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження вул.Б.Грiнченка,3,м.Київ,01001
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 205-32-01 (044) 205-32-01
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
9. Опис депозитарна дiяльнiсть
1. Найменування ПАТ «Укрсоцбанк»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 00039019
4. Місцезнаходження вул.Ковпака,29,м.Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №534212
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044)230-32-43 (044)230-32-43
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
1. Найменування ТОВ «АФ «Український корпоративний аудит»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33620564
4. Місцезнаходження 04050 м. Київ, вул. Мельникова,б.12
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АПУ № 3615
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005
7. Міжміський код та телефон/факс (062)206-84-23 (062)206-84-23
8. Вид діяльності аудиторськы послуги
9. Опис аудиторськы послуги

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.11.2010 669/10/1/10 ДКЦПФР Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київський обл. UA4000100440 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 20560200 20560200 100
Опис Акцiя проста бездокументарна iменна

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 572 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 21559 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 22131 X X
Опис: д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02426463
Територія за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 42
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Кiото, буд. 25, м. Київ, 02156
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1616 1614 0
первісна вартість 1001 2698 2698 0
накопичена амортизація 1002 1082 1084 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 198 0
Основні засоби: 1010 31177 31034 0
первісна вартість 1011 43222 43222 0
знос 1012 12045 12188 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 17 17 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1004 1122 0
Гудвіл 1050 1125 1125 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 34939 35110 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1377 1355 0
Виробничі запаси 1101 667 631 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 682 697 0
Товари 1104 28 27 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1985 6463 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 225 4 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 102 4 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 279 248 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 570 509 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 570 509 0
Витрати майбутніх періодів 1170 179 96 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 115 155 0
Усього за розділом II 1195 4730 8830 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 39669 43940 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20560 20560 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 502 502 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 762 745 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 21824 21807 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 2 2 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2 2 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 16737 20522 0
за розрахунками з бюджетом 1620 294 572 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 71 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 238 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 812 728 0
Усього за розділом IІІ 1695 17843 22131 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 39669 43940 0

Примітки Не має
Керівник Деревянко О.В.
Головний бухгалтер Деревянко О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02426463
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 661 540
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 651 ) ( 458 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

10

82
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7867 3581
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4740 ) ( 2397 )
Витрати на збут 2150 ( 157 ) ( 253 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2998 ) ( 1781 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 18 ) ( 768 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 17 ) ( 768 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 17 ) ( 768 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -17 -768

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 748 430
Витрати на оплату праці 2505 1166 805
Відрахування на соціальні заходи 2510 252 173
Амортизація 2515 145 171
Інші операційні витрати 2520 6250 3392
Разом 2550 8561 4971

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 20560200 20560200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 20560200 20560200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Не має
Керівник Деревянко О.В.
Головний бухгалтер Деревянко О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02426463
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки не має
Керівник Деревянко О.В.
Головний бухгалтер Деревянко О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02426463
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки не має
Керівник Деревянко О.В.
Головний бухгалтер Деревянко О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02426463
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки не має
Керівник Деревянко О.В.
Головний бухгалтер Деревянко О.В.